Skip to main content

Algemene Voorwaarden KidsSenz

Artikel 1.            Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Opdrachtnemer: KidsSenz, gevestigd te Tilburg, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69115001. Gebruiker van deze Algemene Voorwaarden;
 • Opdrachtgever: De wederpartij van KidsSenz bij de Overeenkomst, veelal de wettelijk gezag hebbende ouder(s) of de wettelijke vertegenwoordiger van het Kind. De opdrachtgever kan ook een leidinggevende van een instantie of school zijn;
 • Partijen: Opdrachtgever en Opdrachtnemer;
 • Overeenkomst: Een mondelinge dan wel schriftelijke Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer betreffende het verlenen van diensten door Opdrachtnemer;
 • Diensten: Alle door Opdrachtnemer geleverde diensten en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.
 • Kind: De minderjarige ten behoeve van wie Opdrachtgever de Overeenkomst tot het verlenen van diensten is aangegaan.
 • Schriftelijk: Schriftelijk dan wel langs elektronische weg.

 

Artikel 2.            Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en offerte van KidsSenz, op iedere Overeenkomst tussen Partijen en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.
 2. Indien deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn op een Overeenkomst tussen Partijen, dan zullen deze ook op toekomstige Overeenkomsten tussen Partijen van toepassing zijn.
 3. Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

 

Artikel 3.            Kennismaken / informatie-uitwisseling  

 1. Indien Partijen niet eerder een Overeenkomst hebben gesloten dan zal in beginsel voorafgaand aan het sluiten van een Overeenkomst een gesprek plaatsvinden.
 2. Tijdens een eerste afspraak zal KidsSenz de Opdrachtgever wijzen op de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden en de gehanteerde prijzen en tarieven. Deze zijn tevens in te zien op www.kidssenz.nl
 3. Opdrachtgever zal KidsSenz voorzien van de voor de dienstverlening relevante informatie. Indien de dienstverlening betrekking heeft op begeleiding van een Kind jonger dan 16 jaar, dan zal Opdrachtgever aan KidsSenz mededelen wie het ouderlijk gezag heeft over het Kind, dan wel hoe de wettelijke vertegenwoordiging is geregeld.

 

Artikel 4.            Overeenkomst

 1. Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de afspraken over de overeengekomen dienstverlening op schrift zijn gesteld en door Opdrachtgever voor akkoord zijn ondertekend.
 2. In afwijking van lid 1 kan een Overeenkomst eveneens tot stand komen indien de mondeling gemaakte afspraken per email of anderszins langs elektronische weg aan Opdrachtgever zijn bevestigd en door Opdrachtgever akkoord verklaard.
 3. Indien de dienstverlening betrekking heeft op begeleiding van een kind jonger dan 16 jaar, en de Opdrachtgever is niet de enige wettelijk gezag hebbende ouder of de wettelijke vertegenwoordiger van het Kind, dan geldt tevens het gestelde in lid 4, 5 en 6.
 4. Alle wettelijk gezag hebbende ouders dienen schriftelijk in te stemmen met de begeleiding van het Kind. De gezaghebbende ouder die Opdrachtgever is, is verplicht om de andere gezaghebbende ouder deugdelijk te informeren over de begeleiding van het Kind en is verplicht om er voor zorg te dragen dat ook deze ouder zijn of haar schriftelijke toestemming verleent. Dit geldt tevens in geval van wijzigingen in de begeleiding.
 5. Indien de andere gezaghebbende ouder niet of niet langer instemt met de begeleiding van het Kind, dan is de Opdrachtgever verplicht om KidsSenz hiervan op de hoogte te stellen. In dat geval is KidsSenz niet of niet langer toegestaan om het Kind te begeleiden.
 6. Indien Opdrachtgever niet of niet volledig aan het gestelde in lid 4 en/of 5 heeft voldaan, dan zijn de gevolgen hiervan voor rekening van de Opdrachtgever. Opdrachtgever zal KidsSenz volledig vrijwaren indien KidsSenz ter zake door de andere ouder wordt aangesproken.

 

Artikel 5.            Regels rond afspraken

 1. Afspraken voor een sessie en/of activiteit beginnen en eindigen op de afgesproken tijdstippen. Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat het Kind tijdig op afgesproken tijdstip en plaats aanwezig is en na afloop op de afgesproken tijd wordt opgehaald, dan wel zelfstandig vertrekt indien afgesproken.
 2. Indien een sessie en/of activiteit niet op tijd kan beginnen omdat het Kind niet aanwezig is, dan betekent dit niet dat de sessie en/of activiteit voortduurt na het overeengekomen tijdstip. Opdrachtgever blijft ook dan het volledige tarief verschuldigd.
 3. Opdrachtgever dient tijdens een sessie en/of activiteit telefonisch bereikbaar te zijn voor KidsSenz.
 4. Indien Opdrachtgever een afspraak wenst af te zeggen, bijvoorbeeld omdat het Kind door ziekte of om een andere reden verhinderd is, dan dient hij/zij hier KidsSenz zo spoedig mogelijk van op de hoogte te stellen.
 5. Indien een afspraak door de Opdrachtgever wordt geannuleerd korter dan 24 uur voor aanvang en er is geen aanwijsbare reden van overmacht, waardoor dit eerder gemeld kon worden. Dan is KidsSenz gerechtigd om het overeengekomen tarief voor de afspraak in rekening te brengen aan de Opdrachtgever.
 6. KidsSenz is te allen tijde gerechtigd om een afspraak af te zeggen of te verzetten indien de afspraak door overmacht geen doorgang kan vinden. Zij zal de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. Onder overmacht in dit verband wordt onder meer verstaan: ziekte of arbeidsongeschiktheid of noodzakelijke zorg aan een dierbare.

 

Artikel 6.            Tarieven  

 1. De trajectprijzen van KidsSenz zijn gebaseerd op de informatie die door Opdrachtgever is verstrekt, alsmede de verwachte tijdsduur of de te besteden tijd en de geldende tarieven.
 2. De geldende tarieven staan vermeld op www.kidssenz.nl en worden op verzoek aan de Opdrachtgever toegezonden. Bedragen voor particulieren zijn inclusief btw en voor instanties/scholen exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
 3. Handelingen/dienstverlening waarvoor geen vast tarief geldt, zullen op basis van bestede tijd tegen het uurtarief aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 4. KidsSenz is gerechtigd om de tarieven aan te passen. Tariefswijzigingen dienen minimaal 1 maand voor inwerkingtreding te worden aangekondigd.

 

Artikel 7.            Factuur en betaling

 1. KidsSenz stuurt de Opdrachtgever periodiek een factuur voor de overeengekomen dienstverlening. Opdrachtgever dient facturen binnen 14 dagen na factuurdatum aan KidsSenz te betalen.
 2. Bij gebreke van tijdige betaling is KidsSenz gerechtigd de dienstverlening direct op te schorten.
 3. Bij gebreke van tijdige betaling ontvangt de Opdrachtgever een herinnering met het verzoek om binnen 14 dagen te betalen. Indien dan nog niet is betaald, is KidsSenz gerechtigd om wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten conform de wet aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

 

Artikel 8.            Vertrouwelijkheid en privacy

 1. KidsSenz is verplicht tot geheimhouding van alles wat besproken is tijdens of in het kader van de dienstverlening. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de Opdrachtgever is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Voor overleg met derden in het belang van het Kind jonger dan 16 jaar, is toestemming vereist van de wettelijk gezag hebbende ouders en als het relevant is, ook toestemming van het kind. Artikel 4 lid 3 is hierop van overeenkomstige toepassing.
 3. KidsSenz zal vertrouwelijk omgaan met persoonsgegevens van de Opdrachtgever en het Kind, in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van Persoonsgegevens, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

 Artikel 9.            Aansprakelijkheid

 1. KidsSenz zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. KidsSenz heeft een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk een duidelijk omschreven resultaat is overeengekomen.
 2. KidsSenz heeft een verzekering afgesloten voor bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheid.
 3. KidsSenz is enkel aansprakelijk voor schade die het gevolg is van aan KidsSenz toe te rekenen tekortkomingen in de nakoming van verplichtingen uit Overeenkomst indien KidsSenz ter zake in verzuim is.
 4. Aansprakelijkheid voor indirecte schade is uitgesloten. Aansprakelijkheid voor directe schade is beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar wordt uitgekeerd vermeerderd met een eventueel eigen risico.
 5. Indien de verzekeraar niet uitkeert, dan is aansprakelijkheid gemaximeerd tot het bedrag dat met de Overeenkomst is gemoeid, maar maximaal berekend over de duur van een periode van 6 maanden.
 6. KidsSenz kan geen beroep doen op enige aansprakelijkheid beperkende bepaling, indien de schade het gevolg is van diens opzet of grove schuld.

 

 Artikel 10.          Klachten en geschillen

 1. a. KidsSenz heeft een klachtenregeling vastgesteld bij het Klachtenloket van Adiona wanneer de Opdrachtnemer NIET werkzaam is overeenkomstig de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en/of de Jeugdwet.
  b. Opdrachtnemer heeft een klachtenregeling vastgesteld bij Klachtenportaal Zorg (of een andere aanbieder) wanneer de Opdrachtnemer WEL werkzaam is overeenkomstig de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en/of de Jeugdwet.
 2. Cliënten van KidsSenz kunnen een beroep doen op het Klachtenloket en kunnen zich desgewenst gratis laten bijstaan door een klachtenfunctionaris bij het formuleren van de klacht. (De specifieke gegevens van het Klachtenloket en de Klachtenfunctionaris zijn te vinden op www.adiona.nl.) Indien de interne klachtenregeling is doorlopen en klager is het met de uitkomst niet eens, dan kan klager de klacht voorleggen aan Klachtenportaal Zorg (of een andere aanbieder waarbij KidsSenz is aangesloten).
 3. De specifieke klachtenregeling en verdere informatie zijn te vinden op de website van KidsSenz; www.kidssenz.nl op de pagina Tarieven.
  Een klacht moet schriftelijk (daaronder mede verstaan: per email) worden ingediend bij KidsSenz.

 

Artikel 11.          Slotbepalingen 

 1. Op deze Algemene Voorwaarden en alle Overeenkomsten tussen Partijen is Nederlands recht van toepassing.
 2. Deze Algemene Voorwaarden zijn in te zien en te downloaden op de website van KidsSenz; www.kidssenz.nl